Gebruik je stem en help de vee-industrie te veranderen Bron: youtu.be

Virologen

Veel experts waarschuwen al jaren voor het risico op het ontstaan van gevaarlijke zoönosen in de veehouderij. Dat is niet alleen een buitenlandse aangelegenheid, ook de Nederlandse vee-industrie vormt een risico. Hoogleraren virologie als Marion Koopmans, Ron Fouchier en emeritus hoogleraar Peter Rottier wijzen allemaal naar onze vee-industrie als een van de risicofactoren. Dat is niet zo gek: we zijn een dichtbevolkt land met een van de hoogste vee-dichtheden ter wereld.

In april zei prof. Fouchier hier bijvoorbeeld over: “De manier waarop we nu massaal dieren houden, is hoogst onverstandig”. Prof. Rottier verwoordde het zo: “Ook in onze stallen feesten de virussen. Hoe meer dieren op een kleine oppervlakte bij elkaar worden gehouden, hoe makkelijker het is voor virussen om te circuleren, en hoe groter de kans dat er vroeg of laat eentje overspringt naar mensen. In dat opzicht is de intensieve veehouderij een risico voor de volksgezondheid.”

Laissez faire

De regering lijkt zich niet druk genoeg te maken over de risico’s. Ze voert al jaren reactief beleid, waarbij ze monitort en dieren ruimt, met als doel uitbraken zo snel mogelijk in te dammen. Een drastische hervorming van de veehouderijsector blijft uit. Zo doet ze weinig aan de bron van het probleem: de enorme hoeveelheden zwakke dieren, het enorme beslag dat de vee-industrie op de aarde legt, en de torenhoge vleesconsumptie van de gemiddelde Nederlander. Lees er hier meer over.

Wat moeten we doen?

Overheden zijn aan zet om de broedplaats aan te pakken, in plaats van alleen de verspreiding te remmen. Er is onder andere een stevige hervorming nodig naar gezonde kringlooplandbouw: minder dieren, sterkere dieren en meer ruimte. Daarom is het belangrijk dat politieke partijen kritisch durven te kijken naar de vee-industrie, en laten zien dat ze deze durven te veranderen.

Wat zeggen de politieke partijen?

Hieronder volgt een overzicht van hoe politieke partijen aankijken tegen de vee-industrie. We kijken of politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen of ze de vee-industrie willen afschaffen of de veestapel willen verkleinen. En we kijken hoe ze gestemd hebben over een motie van PvdD, GroenLinks en PvdA waarin werd gepleit voor het verkleinen van de veestapel. We hebben alleen de partijen meegenomen, die op de motie hebben gestemd.

Afbeelding partijen