Wakker Dier is een onafhankelijke stichting (statuten en ANBI-gegevens) met als doel om het welzijn van landbouwhuisdieren te bevorderen. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden om dit doel te bereiken hanteren we een strikte functiescheiding.

Toezichthouden

De raad van toezicht adviseert het bestuur en houdt op hoofdlijnen actief toezicht op de  algemene gang van zaken. De taken en bevoegdheden van de raad zijn in een reglement  vastgelegd. Hier maak je nader kennis met de leden van de raad van toezicht.

Besturen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van het doel. Zij bestuurt de stichting en neemt de verantwoordelijkheden en taken ter hand zoals vastgelegd in het bestuursreglement. De bestuursleden zijn betaalde werknemers van de stichting. Je kunt hier nader met hen kennismaken.

Uitvoeren – medewerkers

De medewerkers van Wakker Dier vormen tezamen een goed opgeleid en compact team met een net beloningsbeleid. Kerntaken hebben we in huis, de rest besteden we uit aan een flexibele schil van freelancers. Zo kunnen we snel en beweeglijk opereren. Maak hier nader kennis met de medewerkers.

Externe beoordeling van het functioneren vindt achteraf plaats door twee partijen: Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de externe accountant.

beeld organogram Wakker Dier

Meer weten over onze organisatie?

In hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je alles over de organisatiestructuur. Verder komen aan bod: de planning- en controlecyclus, het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden.