Wakker Dier functioneert zelfstandig en is geen onderdeel van een grotere organisatie. Zij opereert vanuit een tweetal stichtingen: stichting Wakker Dier (statuten en ANBI-gegevens) en stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren (statuten en ANBI-gegevens). Beiden streven hetzelfde doel na: het bevorderen van het welzijn van landbouwhuisdieren.

De stichtingen zijn statutair met elkaar verbonden en hebben een identiek bestuur. We werken vanuit een stelsel waarin functiescheiding centraal staat:

‘Toezichthouden’ – bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk. Zij bepaalt het beleid, houdt toezicht op de uitvoering en is verantwoordelijk voor het afleggen van verantwoording (bestuursreglement). Ook geeft men op hoofdlijnen leiding aan de directeur (directiestatuut). Maak hier nader kennis met de bestuursleden.

‘Besturen’ – directeur

De directeur stelt het concept jaarplan op (en periodiek een driejaarplan) met bijbehorend budget. Deze worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Bij de uitvoering is de directeur autonoom in zijn initiatieven, mits deze vallen binnen de parameters van jaarplan en -budget. De directeur vervult geen nevenfuncties en vertegenwoordigt de organisatie niet in organen van externe organisaties.

‘Uitvoeren’ – medewerkers

Het personeel van Wakker Dier bestaat uit een goed opgeleid en compact team met een net beloningsbeleid. Kerntaken hebben we in huis, de rest besteden we uit aan een flexibele schil van freelancers. Zo kunnen we snel en beweeglijk opereren. Maak hier nader kennis met het personeel.

Externe beoordeling van het functioneren vindt achteraf plaats door twee partijen: Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de accountant.

Organogram

Meer weten over onze organisatie?

In hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je alles over de organisatie, het bestuur en het personeel. Verder komen aan bod: de organisatiestructuur, de planning- en controlecyclus, het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden.